• 70 AQXVDF
 • 70 ASWE
 • 70 ASZXER
 • 70 QASDF
 • 70 QWERASD
 • 70 SDF
 • 70 SDFER
 • 70 SDWER
 • 70 SDWRT
 • 70 ZCWER
 • 70 ZXWER
 • 31 ASDER
 • 1 AWERD

70(1,070)級武僧 - 專家級模式

ASZXER

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 暴風奔襲 電擊力場
 • 瞬影打 無影速
 • 靈光悟 蔽影沙
 • 炫目神光 信仰之光
 • 勁風煞 御風尊者
 • 颶風轉 狂風牆

屬性

 • 力量 77
 • 敏捷 8057
 • 智力 77
 • 體能 4120
 • 傷害 864581
 • 堅韌 20041900
 • 恢復 663918
 • 264 靈聖
 • 524k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 衝鋒
 • 鼓舞
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +382.00 經驗值

最近更新於 2021-7-30 6:07 下午 TST