• 70 avocado
 • 70 bread
 • 70 cheese
 • 70 cheese
 • 70 coffee
 • 70 ham
 • 70 salt
 • 70 sandwich
 • 70 sausage
 • 15 ethplz
 • 15 toast
 • 7 lvlseven

技能

檢視技能模擬器
 • 狂亂 破空斧
 • 旋風斬 烈風剪
 • 衝刺 衝鋒陷陣
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏
 • 戰吼 迎敵怒喝

屬性

 • 力量 3870
 • 敏捷 431
 • 智力 77
 • 體能 3044
 • 傷害 12687.3
 • 堅韌 5500890
 • 恢復 318351
 • 100 怒氣
 • 350k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2021-8-1 9:38 下午 TST