• 70 Barbara
 • 70 JeanVI
 • 70 Noelle
 • 70 Paimon
 • 70 Yomiya
 • 70 qqqqqqqq
 • 70 wwwwwwwd

技能

檢視技能模擬器
 • 鍊擊 奔騰之鍊
 • 天罰之劍 迅擊之劍
 • 戰馬奔騰 火魘戰馬
 • 祝福之鎚 環禦之鎚
 • 無畏律令 勢不可擋
 • 天譴 真空吸引

屬性

 • 力量 3131
 • 敏捷 656
 • 智力 77
 • 體能 3096
 • 傷害 114702
 • 堅韌 3413810
 • 恢復 180855
 • 125 忿怒
 • 310k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2021-7-28 10:34 下午 TST